Elixír zdravia pre dobrých priateľov a klientov advokátskej kancelárie

Zdravie je základ a najdôležitejšia hodnota v živote každého človeka. Aj preto som sa rozhodol svojpomocne vyrábať pre vlastnú potrebu rôzne “elixíry zdravia.”

Aktuálnym mojím elixírom zdravia je elixír, pozostávajúci zo špeciálnych ingrediencií čerstvej ručne lisovanej šťavy zázvora, ručne lisovanej šťavy z bio citrónu a medu + koreniny podľa špeciálneho utajeného Gurtler know how receptu 🙂

Keďže mi záleži aj na dobrom zdraví mojích dobrých priateľov, [PK] a [VPK] rozhodol som sa tiež, že každý môj dobrý priateľ alebo prioritný klient [PK] obdrží bezodplatne (gratis) počas kalendárneho roka 2024 minimálne 7x 0,2 až 0,5 dcl elixíru zdravia (rôzne druhy).

Vysoko prioritný klient [VPK] obdrží bezodplatne (gratis) počas kalendárneho roka 2024 minimálne 17x 0,2 až 0,5 dcl elixíru zdravia (rôzne druhy).

 

 

Health is the foundation and the most important value in every person’s life. That’s why I decided to produce various “health elixirs” for my own use.

My current health elixir is an elixir consisting of special ingredients of fresh hand-pressed ginger juice, hand-pressed organic lemon juice and honey + spices according to a special secret Gurtler know how recipe 🙂

As I also care about the good health of my good friends, [PK] and [VPK] I have decided that every good friend or priority client of [PK] will receive a minimum of 7x 0.2 to 0.5 dcl of health elixir (different types) free of charge (gratis) during the calendar year 2024.

A High Priority Client [VPK] will receive a minimum of 17x 0.2 to 0.5 dcl of Health Elixir (various types) free of charge (gratis) during the calendar year 2024.

La salud es la base y el valor más importante en la vida de toda persona. Por eso decidí producir varios “elixires de salud” para mi propio uso.

Mi elixir de salud actual es un elixir compuesto por ingredientes especiales de zumo de jengibre fresco prensado a mano, zumo de limón ecológico prensado a mano y miel + especias según una receta secreta especial de Gurtler 🙂

Como también me preocupo por la buena salud de mis buenos amigos, [PK] y [VPK] he decidido que cada buen amigo o cliente prioritario de [PK] recibirá un mínimo de 7x 0,2 a 0,5 dcl de elixir de salud (diferentes tipos) de forma gratuita (gratis) durante el año natural 2024.

Un cliente de alta prioridad [VPK] recibirá un mínimo de 17x 0,2 a 0,5 dcl de elixir de salud (distintos tipos) de forma gratuita (gratis) durante el año natural 2024.

Prioritný klient [PK] je Klient, ktorému sú poskytované advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimíra Gurtlera právne služby za odplatu minimálne 33 333,- EUR ročne, alebo sa predpokladá, že je takýmto Klientom. Vysoko prioritný klient [VPK] je Klient, ktorému sú advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimíra Gurtlera poskytované právne služby za odplatu najmenej 100 000,- EUR ročne, resp. je u neho takýto predpoklad alebo ho na takýto VPK pozíciu oprávňuje jeho status.

Dobrý priateľ je priateľ, o ktorom obaja vieme, že je mojím dobrým priateľom 🙂 a môže ale vôbec nemusí byť PK alebo VPK.

Priority Client [PK] is a Client to whom legal services are provided by JUDr. Vladimír Gurtler for a fee of at least EUR 33 333,- per year, or it is assumed that he is such a Client. High Priority Client [HPC] is a Client to whom legal services are provided by JUDr. Vladimír Gurtler for a fee of at least EUR 100 000,- per annum, or is presumed to be such a Client, or is entitled to such an HPC position.

A good friend is a friend who we both know is a good friend of mine 🙂 and may or may not be a PK or VPK at all.

Cliente prioritario [PK] es un Cliente al que el JUDr. Vladimír Gurtler presta servicios jurídicos por unos honorarios de al menos 33 333,- EUR anuales, o se presume que es tal Cliente. Cliente de Alta Prioridad [CPP] es un Cliente a quien JUDr. Vladimír Gurtler presta servicios jurídicos por unos honorarios de al menos 100 000,- EUR anuales, o se presume que es tal Cliente, o tiene derecho a tal posición de CPP.

Un buen amigo es un amigo que ambos sabemos que es un buen amigo mío 🙂 y puede o no ser un PK o VPK en absoluto.