ČO A AKO ROBÍM

Vážený pán, vážená pani,

ďakujem Vám za dôveru prejavenú mne, JUDr. Vladimírovi Gürtlerovi tým, že ste sa na mňa obrátili so svojím problémom, res. záležitosťou. Váš záujem si cením a verím, že nesklamem Vaše očakávania.

Dovoľte mi, predstaviť Vám v krátkosti systém mojej práce.

Základnými princípmi a zásadami mojej práce sú VEDOMOSTI, ČESTNOSŤ, TVORIVOSŤ, VYTRVALOSŤ, ROZHODNOSŤ a DISKRÉTNOSŤ, ktorá Vám zaručuje, čím nedôjde k nežiaducemu úniku akýchkoľvek informácií týkajúcich sa Vás a Vášho prípadu. Dôraz kladiem na individuálny prístup ku klientovi a na adekvátnosť poskytnutých služieb voči ich cenám. Vaša spokojnosť a pocit, že za Vaše peniaze ste dostali kvalitné služby, sú mojim záujmom.

Právnu prax už v súčastnosti nevykonávam preto, že musím, ale preto, že chcem. Z toho pramení aj to, že robím len právne veci, ktoré chcem robiť a ktoré ma niečim zaujmú, resp. zaujímajú.

V prípade, že Vaše záležitosti sú mimo rozsahu môjho záujmu alebo v danej problematike sa nevyznám, tieto skutočnosti Vám bez zbytočného odkladu oznámim, čím sa eliminuje riziko prípadných vzájomných nedorozumení. Skutočnosť, že sme sa nedohodli dneska, vôbec nevylučuje, že sa pri riešení inej Vašej záležitosti nedohodneme o rok, dva neskôr.

Rozhodovanie sporov na súdoch považujem za posledné, mnohokrát zbytočne zdĺhavé a neefektívne štádium v procese riešenia problémov, najmä v stave ako sa nahadza súdnictvo v Slovenskej republike, a preto sa snažím za každých okolností o vypracovanie takých kvalitných zmlúv, resp. iných dokumentov, ktoré by minimalizovali vznik prípadných konfliktov v budúcnosti alebo by riešili vzniknuté konflikty efektívnejšou cestou, na čo v mnohých prípadoch využívam, resp. odporúčam arbitráž.

Pred akýmkoľvek riešením prípadného sporu, či už súdom alebo arbitrážou, dávam klientom na zváženie najprv možnosť využitia riešenia sporov dohodou strán za mojej aktívnej účasti, čo nepochybne môže znamenať zníženie ako časovej, tak aj finančnej náročnosti v súvislosti s riešením Vašich záležitostí.

Detaily spolupráce mojej advokátskej kancelárie s klientmi sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach poskytovania právnej pomoci advokáta JUDr. Vladimíra Gürtlera- Ich prílohu tvorí aj Identifikácia[1] a Plnomocenstvo. Podpis týchto dokumentov je nevyhnutným predpokladom nadviazania spolupráce s advokátom.

Vzájomná spolupráca je prospešná, ak aj Vy, aj ja máme pocit, že naše stretnutia a poradenstvo Vám poskytnuté z mojej strany  má zmysel. Ak by to tak nemalo byť, navrhujem, aby sme si radšej išli na bicykel do lesa alebo zi zahrali šach pri červenom vínku  Niekedy je totiž na základe mojej viac ako desaťročnej praxe lepšie neurobiť nič. Nielen čas, totiž mnohé veci vyrieši aj tak a len tak.

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: prioritne 00 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp, Signal, Telegram alebo emailom na: advokat@gurtler.sk

pastedGraphic.png

[1]

Povinnosť vykonať identifikáciu klienta ukladá Advokátovi zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Advokát je v zmysle ustanovenia § 23 a nasl. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Klient a po smrti či zániku Klienta iba jeho právny nástupca. Súhlas musí mať písomnú formu. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech Klienta.

Bez vykonania identifikácie nie je možné nadviazať spoluprácu s advokátom JUDr. Vladimírom Gürtlerom.