ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY

Príslušník NBÚ MOHOL na tajnom zasadnutí Súdnej rady KLAMAŤ, VYMÝŠĽAŤ SI, FABULOVAŤ, PODÁVAŤ NEPRAVDIVÉ A FALOŠNÉ INFORMÁCIE, lebo Súdna rada Slovenskej republiky si neoverovala zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom.

Dňa 17. júna 2020 som zaslal na Súdnu radu Slovenskej republiky infožiadosť, ktorej časť prikladám nižšie.

Odpovede Kancelárie Sudnej rady Slovenskej republiky, ktoré som obdržal včera (30.júla 2020) sú mimoriadne zaujímave.

Mimoriadne dôležitá je však odpoveď (informácia) na tieto moje otázky:

1.  akou formou si overovala Súdna rada Slovenskej republiky informácie NBU, ktoré príslušník NBU verbálne prezentoval (ústne vyjadrenia príslušníka NBU) na neverejnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 24.10.2018 o mojej osobe (JUDr. Vladimír GÜRTLER) ?

1.1. Nahliadal do podkladov NBU niektorí z členov Súdna rada Slovenskej republiky ? Ak áno, ktorí, akou formou (informácie z podkladov NBU pri nahliadnutí vnímal ten-ktorý člen/členka zrakom alebo sluchom?) a ako dlho trvalo nahliadanie do týchto podkladov, resp. ich vnímanie ?

1.2. Podklady o mojej osobe (JUDr. Vladimírovi GÜRTLEROVI), ktoré zhromaždil NBU a mal ich v dispozičnej moci dňa 24.10.2018 príslušník NBU na neverejnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky boli v akej forme? (napr. písomnosť ?, nákres ?, výkres ?, mapa ?, fotografia ?, graf ? iný záznam ?) 

1.3. Podklady o mojej osobe (JUDr. Vladimírovi GÜRTLEROVI), ktoré zhromaždil NBU a mal ich v dispozičnej moci dňa 24.10.2018 príslušník NBU na neverejnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky boli obsiahnuté na akom médiu? (napr. elektrickom?, elektromagnetickom?, elektronickom? inom fyzikálne transportnom médiu?) 

 V ZNENÍ odpovede:

K otázkam č. 1, 1.1, 1.2.,1.3.:

Súdna rada Slovenskej republiky postupovala v danom období pri posudzovaní sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu v súlade s platným znením zákona č. 185/2002 Z. z . o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súdnej rade“) a zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“). Z ustanovení uvedených zákonov nevyplýva povinnosť Súdnej rade Slovenskej republiky overovať si zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom a to ani skutočnosti, ako Národný bezpečnostný úrad postupoval pri získavaní týchto informácií a ani v akej forme ich získal a uchoval.

Z logiky odpovede Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky v znení: “Z ustanovení uvedených zákonov nevyplýva povinnosť Súdnej rade Slovenskej republiky overovať si zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom a to ani skutočnosti, ako Národný bezpečnostný úrad postupoval pri získavaní týchto informácií a ani v akej forme ich získal a uchoval.”

mi tak vyplýva, že Súdna rada Slovenskej republiky si neoverovala zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom

a teda príslušník Národného bezpečnostného úradu na neverejnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 24.10.2018, ktoré rozhodovalo o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcov, medzi ktorými bola aj mne blízka osoba – moja družka Mgr. Svetlana Filipová, narodená 15.11.1984, Dubová 2, 080 01 Prešov (ďalej aj „tajné zasadnutie Súdnej rady“)

MOHOL na tomto tajnom zasadnutí Súdnej rady KLAMAŤ, VYMÝŠĽAŤ SI, FABULOVAŤ, PODÁVAŤ NEPRAVDIVÉ A FALOŠNÉ INFORMÁCIE, keďže Súdna rada Slovenskej republiky si neoverovala zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom lebo „z ustanovení uvedených zákonov jej nevyplývala povinnosťou Súdnej rade Slovenskej republiky overovať si zistenia a informácie zabezpečené Národným bezpečnostným úradom.“

K tejto závažnej informácie prinesie moja advokátska kancelária čoskoro aj právne stanovisko.

V Košiciach, 1. júla 2020                                                      JUDr. Vladimír Gürtler, advokát

Chcete vedieť viac zaujímavých informácii o tejto problematike? 

KLIKNITE si na PRÍSPEVKY nižšie:

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a konči transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk