Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

Je nepochybné, že po absolvovaní bezpečnostnej previerky Národný bezpečnostný úrad vydal osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.6.2017 platné do 22.6 2022 na stupeň utajenia Prísne tajné osobe JUDr. M. J. v tom čase v pozícii štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a sudkyni s prerušeným výkonom funkcie sudcu (v súčasnosti sa osoba nachádza vo väzbe – súhlas so vzatím do väzby dal Ústavný súd SR 12.03.2020 – viz. nižšie).

Je nepochybné, že NBÚ bol v tom čase schopný vykonať overenie pravdovravnosti konkrétnej osoby na detektore lži a disponoval aj vyškolenými pracovníkmi. Viz. zmluva nižšie.

V zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov NBÚ mal vykonať overenie pravdovravnosti konkrétnej osoby na detektore lži za podmienok uvedených nižšie.

§ 25 Bezpečnostný pohovor 

(1) Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou sa vykoná, ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistili skutočnosti, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie osvedčenia alebo dôvodom na zrušenie platnosti osvedčenia. V priebehu bezpečnostného pohovoru má navrhovaná osoba možnosť vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam. Z uskutočneného bezpečnostného pohovoru sa vyhotoví písomný záznam, ktorý zúčastnené strany podpíšu. Odopretie podpisu, dôvody tohto odopretia a námietky proti obsahu záznamu sa v ňom zaznamenajú. 

(2) Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou podľa odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bezpečnostnú previerku, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. 

(3) Súčasťou bezpečnostného pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti, ktoré možno uskutočniť, iba ak navrhovaná osoba o to požiada. O takej možnosti musí byť navrhovaná osoba poučená. 

(4) Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby v priebehu bezpečnostného pohovoru v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie osvedčenia alebo dôvodom na zrušenie platnosti osvedčenia.

Je viac ako pravdepodobné, že NBÚ nevykonal overenie pravdovravnosti JUDr. M.J. na detektore lži, keďže nenastali okolnosti uvedené v zmysle zákona citovaného vyššie. 

Pre istotu sa však na uvedenú vec budem dopytovať NBÚ, ako vlastne fungoval Národný bezpečnostný úrad, keďže tento úrad osobe JUDr. M.J. vydal osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.6.2017 platné do 22.6 2022 na stupeň utajenia Prísne tajné (toho času JUDr. M.J vo väzbe),

ale NBÚ dodal Súdnej rade SR podklady, na základe ktorých Súdna rada SR dňa 24.10.2018 vydala uznesenie, že moja družka Mgr. S.F. na základe podkladov Národného bezpečnostného úradu nespĺňa predpoklady, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne.

Neviem sa ale dopátrať nijako k tým podkladom 🙂 a je zjavné, že niekto zlyhal.

Všetko podklady sú “utajované skutočnosti” a niečo tu nesedí (možno aj smrdí), keďže  Mgr. S. F. spĺňala predpoklady sudcovskej spôsobilosti a stále ich aj spĺňa a napriek tomu na základe podkladov Národného bezpečnostného úradu hlasovaním Súdnej rady SR dňa 24.10.2018 „neprešla“.

Existujú však dobrí ľudia a tak už dnes vieme, že dôvodom a tou hlavnou „utajovanou skutočnosťou“ v podkladoch NBÚ, prečo moja družka „neprešla“ Súdnou radou SR, bolo v podstate to, že so mnou žila a ja som bol predsedom politickej strany 7 STATOČNÝCH. Viac aj TU

Čiže tou dodnes utajovanou skutočnosťou je skutočnosť verejne známa a dohľadateľná.

V zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou však nemôže byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci, najmä nie však iba v kontexte s NÁLEZOM Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96

V Košiciach, dňa 25.07.2020 

S pozdravom

_____________________________

JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER advokát

Na kompletný súmár zaujímavostí stačí kliknúť na PODCAST – Myšlienky, názory, pohľady, príbehy a iné zaujímavosti JUDr. Gürtlera zo života formou hovoreného, písanéhe slova. Budete naozaj prekvapený v ako stave sa nachádza Slovenská republika. 🙂

Viac o “fungovaní” právneho štátu na Slovensku aj v článkoch:

ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ?

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ? ,

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe www.gurtler.sk