19-ty člen súdnej rady – príslušník tajnej služby

Podľa čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. 

Členov Súdnej rady je osemnásť a sú nimi:
a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Potiaľ by všetko sedelo, až na isté obdobie rokov 2015-2019. V tom období sa totiž “stálym” a teda 19-tym členom súdnej rady na všetkých jej neverejných zasadnutiach (celkovo tridsiatich dvoch) stal aj príslušník tajnej služby.

V zmysle zákona 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého postupovala Súdna rada SR v roku 2018 (viac menej analogicky aj v rokoch predchádzajúcich, tzn. v rokoch 2015, 2016,2017 a aj v roku 2019), znelo ustanovenie

§ 69b Vyhodnocovanie informácií

nasledovne:

(1) Úrad (za tento úrad bol považovaný Súdnou radou SR Národný bezpečnostný úrad, poznámka: JUDr. GÜRTLER) je povinný zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať súdnej rade najneskôr do piatich mesiacov od doručenia žiadosti podľa § 69a ods. 1.

(2) Vyhodnotenie je podkladom pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Musí obsahovať informácie potrebné pre overenie splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,28b) ako aj pre rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady.

S tým súvisiacie boli najmä tieto ustanovenia príslušných zákonov:

28b) § 5 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z. znel v roku 2018 nasledovne: (7) Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpečnostného úradu,4c) ktorými sa zisťuje, či sudca 4d) alebo uchádzač o funkciu sudcu 4e)

a) nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

b) nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,

c) neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo nezneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požitkov,

d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať,

e) nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, alebo

f) nespráva sa korupčne.

4e) Čl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. znel v roku 2018 nasledovne:
prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,

V roku 2018 (konkrétne k dátumu 24.10.2018 v zmysle zákona 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súdna rada SR Rozhodovala o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti v zmyle § 27ga, ktorý znel:

(1) Bezodkladne po oznámení výsledkov výberového konania12) kancelária súdnej rady doručí kandidátovi na vymenovanie za sudcu dotazník podľa osobitného predpisu.13)

(2) Kandidát na vymenovanie za sudcu je povinný doručiť kancelárii súdnej rady vyplnený dotazník podľa osobitného predpisu13) do 30 dní od jeho doručenia kanceláriou súdnej rady.

(3) Predseda súdnej rady bezodkladne po doručení dotazníku podľa odseku 2 písomne požiada Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu. K žiadosti sa pripojí súhlas udelený podľa osobitného predpisu14) a vyplnený dotazník fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.13)

(4) Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady a kandidát na vymenovanie za sudcu; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.

(5) Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť kandidátovi na vymenovanie za sudcu vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku 3, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť sa s podkladmi podľa odseku 3 aspoň 15 dní pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje podľa týchto podkladov. Ak o to súdna rada požiada, Národný bezpečnostný úrad je povinný umožniť súdnej rade nahliadnutie do materiálov, z ktorých sa podklady pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti poskytli.

A. O predpokladoch sudcovskej spôsobilosti 312 kandidátov na vymenovanie za sudcov v období od 28.9.2015 do 28.1.2019 rozhodovala Súdna rada SR na celkovo 32 neverejných zasadnutiach. V roku 2018 na deviatich neverejných zasadnutiach súdnej rady.

B. Na všetkých neverejných zasadnutiach súdnej rady, na ktorých sa rozhodovaloo predpokladoch sudcovskej spôsobilosti 312 kandidátov na vymenovanie za sudcov, v období od 28.9.2015 do 28.1.2019 sa zúčastnil aj príslušník Národného bezpečnostného úradu a tým sa tento príslušník výkonnej moci (vládny úradník) stal de facto ďalším členom súdnej rady bez hlasovacieho práva.

C. Vyššie citovaný § 27ga (4) síce umožňoval, že aj „ďalšie osoby neverejného zasadnutia súdnej rady sa mohli zúčastniť len so súhlasom súdnej rady“,

nepochybne však nemohlo ísť o stálu a kontinuálnu prítomnosť príslušníka výkonnej moci na pôde moci súdnej na každom jednom neverejnom zasadnutí súdnej rady, ktoré rozhodovalo o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcu. Ak by to tak bolo, zákonodarca by jasne v zákone uviedol, že neverejného zasadnutia Súdnej rady SR, ktoré rozhoduje o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcu, sa zúčastňuje VŽDY aj príslušník NBÚ.

D. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nespochybniteľným faktom to, že príslušník NBÚ – výkonnej moci (vládny úradník) sa stal de facto ďalším „stálym“ členom súdnej rady bez hlasovacieho práva (ďalej aj „príslušník tajnej služby1“)

Vyjadrenie Súdnej rady SR k tomuto môjmu odhaleniu prinesiem obratom v prípade, že na moju infožiadosť z 30.07.2020 Súdna rada SR odpovie a neodvolá sa na “utajované skutočnosti” 

V Košiciach, dňa 30.07.2020

_____________________________

JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER

advokát

1 v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96: NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

Na kompletný súmár zaujímavostí stačí kliknúť na PODCAST – Myšlienky, názory, pohľady, príbehy a iné zaujímavosti JUDr. Gürtlera zo života formou hovoreného, písanéhe slova. Budete naozaj prekvapený v ako stave sa nachádza Slovenská republika.  🙁

Chcete vedieť viac zaujímavých informácii o tejto problematike?

Už čoskoro prinesiem mimoriadne zaujímavé informácie, ktoré mnohých prekvapia ako to na našom Slovensku funguje s korupciou.

ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

ZÁKON PLATÍ ALE ÚRAD NEFUNGUJE. SLOVENSKO NIE JE PRÁVNY ŠTÁT

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ?

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk