foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

JUDr. VLADIMÍR GŰRTLER

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIASystém mojej práce

Vážený pán, vážená pani,

ďakujem Vám za dôveru prejavenú mne, JUDr. Vladimírovi Gürtlerovi tým, že ste sa na mňa obrátili so svojím problémom, res. záležitosťou. Váš záujem si cením a verím, že nesklamem Vaše očakávania.

Dovoľte mi, predstaviť Vám v krátkosti systém mojej práce.

Základnými princípmi a zásadami mojej práce sú VEDOMOSTI, ČESTNOSŤ, TVORIVOSŤ, VYTRVALOSŤ, ROZHODNOSŤ a DISKRÉTNOSŤ, ktorá Vám zaručuje, čím nedôjde k nežiaducemu úniku akýchkoľvek informácií týkajúcich sa Vás a Vášho prípadu. Dôraz kladiem na individuálny prístup ku klientovi a na adekvátnosť poskytnutých služieb voči ich cenám. Vaša spokojnosť a pocit, že za Vaše peniaze ste dostali kvalitné služby, sú mojim záujmom.

Právnu prax už v súčastnosti nevykonávam preto, že musím, ale preto, že chcem. Z toho pramení aj to, že robím len právne veci, ktoré chcem robiť a ktoré ma niečim zaujmú, resp. zaujímajú.

V prípade, že Vaše záležitosti sú mimo rozsahu môjho záujmu alebo v danej problematike sa nevyznám, tieto skutočnosti Vám bez zbytočného odkladu oznámim, čím sa eliminuje riziko prípadných vzájomných nedorozumení. Skutočnosť, že sme sa nedohodli dneska, vôbec nevylučuje, že sa pri riešení inej Vašej záležitosti nedohodneme o rok, dva neskôr.

Rozhodovanie sporov na súdoch považujem za posledné, mnohokrát zbytočne zdĺhavé a neefektívne štádium v procese riešenia problémov, najmä v stave ako sa nahadza súdnictvo v Slovenskej republike, a preto sa snažím za každých okolností o vypracovanie takých kvalitných zmlúv, resp. iných dokumentov, ktoré by minimalizovali vznik prípadných konfliktov v budúcnosti alebo by riešili vzniknuté konflikty efektívnejšou cestou, na čo v mnohých prípadoch využívam, resp. odporúčam arbitráž.

Ak sa pre arbitrážne konanie rozhodnete, môže Vaša zmluva obsahovať rozhodcovskú doložku, na základe ktorej sa prípadnými spormi z tejto zmluvy bude zaoberať Stály rozhodcovský súd zriadený pri spoločnosti ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s..

Pred akýmkoľvek riešením prípadného sporu, či už súdom alebo arbitrážou, dávam klientom na zváženie najprv možnosť využitia riešenia sporov dohodou strán za mojej aktívnej účasti, čo nepochybne môže znamenať zníženie ako časovej, tak aj finančnej náročnosti v súvislosti s riešením Vašich záležitostí.

Detaily spolupráce mojej advokátskej kancelárie s klientmi sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach poskytovania právnej pomoci advokátskej kancelárie JUDr. Vladimíra Gürtlera, ktoré obdržíte pri osobnej návšteve kancelárie Ich prílohu tvorí aj Identifikácia a Plnomocenstvo. Podpis týchto dokumentov je nevyhnutným predpokladom nadviazania spolupráce s mojou advokátskou kanceláriou.

Vzájomná spolupráca je prospešná, ak aj Vy, aj ja máme pocit, že naše stretnutia a poradenstvo Vám poskytnuté z mojej strany  má zmysel. Ak by to tak nemalo byť, navrhujem, aby sme si radšej išli zahrať squash alebo šachy pri červenom vínku  Niekedy je totiž na základe mojej viac ako desaťročnej praxe lepšie neurobiť nič. Nielen čas, totiž mnohé veci vyrieši aj tak len tak.