foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

JUDr. VLADIMÍR GŰRTLER

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIADiskrétnosť

V zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na zamestnancov advokáta a iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb.